Härtsfeld Astro  Nebel 4
IC 5146 QHY8 APO 90x600 SH2_171 QHY8 APO 90x600 NGC 2264 Atik 314 L 200/900 HA 2011 NGC 6888 Atik 460exm bei 380 mm RGB		       L(HA+O3)Ha/R O3/B G    L(Ha+O3) S2 HA_O3 IC 1805 Atik 460 APO 80/480 bei 360mm SH2_171 Atik 460 APO 80/480 bei 360mm SH2_171 QHY8 APO 90x600 SH2_119 Atik 460 APO 80/480 bei 360mm NGC1893 Atik 460 APO 80/480 bei 360mm